log in   register  
NL  ENG
Terms Of Use

TERMS OF USE CURRENTLY IN TRANSLATION

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van labelsbasicsandoriginals.be

1. Algemeen

1.1. labelsbasicsandoriginals.be is de webshop van Labels, Basics & Originals, onderdeel van Bureau Stekelbees en is ingeschreven in de Kruispuntbank onder ondernemingsnummer BE 0862.886.066. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Labels, Basics & Originals met haar klanten, de kopers van haar producten uitsluitend via de webshop.

1.2. Door het gebruik van de website labelsbasicsandoriginals.be en/of een bestelling te plaatsen verklaart de klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.3. De voorwaarden zijn via www.labelsbasicsandoriginals.be na te lezen, te downloaden en op te slaan. Op verzoek van de klant zullen de voorwaarden per e-mail of per post toegezonden worden.

1.4. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van labelsbasicsandoriginals.be worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door labelsbasicsandoriginals.be ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.7. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.


2. Totstandkoming

2.1. Alle aanbiedingen van labelsbasicsandoriginals.be zijn vrijblijvend.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging door labelsbasicsandoriginals.be via de internetsite is verstuurd naar de klant. labelsbasicsandoriginals.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden per e-mail aan de klant medegedeeld. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de klant het recht de koop kostenloos te annuleren.


3. Prijzen en betalingen

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. De betaling dient te gebeuren bij het bevestigen van de bestelling. Alle kosten die nodig zijn om de betalingstransactie tot stand te brengen zijn ten laste van de klant. Bij betaling per overschrijving geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van labelsbasicsandoriginals.be.

3.3. De klant geeft labelsbasicsandoriginals.be toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

3.4. labelsbasicsandoriginals.be kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van herkenbare fouten in lay-out of typwerk. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


4. Levering

4.1. De producten van geeft labelsbasicsandoriginals.be zijn handgemaakt en uit diverse landen geÔmporteerd. De door labelsbasicsandoriginals.be genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan labelsbasicsandoriginals.be bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

4.2. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient labelsbasicsandoriginals.be schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

4.3. Overschrijding van de door labelsbasicsandoriginals.be opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

4.4. Bij overschrijding van de bij benadering gegeven levertijd met meer dan 20 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant een e-mail, fax of brief aan labelsbasicsandoriginals.be te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving, aan de klant teruggestort.


5. Verzending

5.1. De verzendkosten van de bestelde artikelen worden automatisch door de online shop van labelsbasicsandoriginals.be berekend. De pakketten worden via Taxipost of UPS aangeboden. In geval dat een pakket niet bij de klant kan worden aangeboden, laat Taxipost of UPS een bericht bij de klant achter, voor een automatisch volgende aanbieding of voor een aanbieding op afspraak, dit gedurende een periode van 14 dagen. Indien deze periode verstreken is, wordt het pakket automatisch naar labelsbasicsandoriginals.be teruggezonden. Wil de klant na deze periode het pakket nogmaals verstuurd hebben, dan worden er extra administratie- en verzendkosten in rekening gebracht welke vooruit betaald dienen te worden. De door labelsbasicsandoriginals.be verzonden pakketten zijn voorzien van een traceernummer waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door de transporteur een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd.


6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten die op de door labelsbasicsandoriginals.be geleverde artikelen rusten, dienen geheel en onvoorwaardelijk door de klant gerespecteerd te worden.


7. Controle, verzakingsrecht en klachten

7.1.Het geleverde product dient direct na ontvangst door de klant gecontroleerd te worden op volledigheid en op zichtbare gebreken. Kleine oneffenheden en afwijkingen in kleur en vorm gelden niet als gebrek, aangezien het hier handgemaakte producten betreft.

7.2. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgave van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen (verzakingsrecht)

7.3. Indien de klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht, heeft hij gedurende zeven (7) werkdagen het recht om het product te terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de retourprocedure als beschreven in artikel 8 strikt gevolgd is. Het aankoopbedrag wordt dan uiterlijk binnen dertig (30) dagen door labelsbasicsandoriginals.be terugbetaald. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant, alsook de oorspronkelijke verzendkosten.

7.4. De klant heeft gedurende zeven (7) werkdagen het recht om het product te ruilen voor hetzelfde product in een andere maat of kleur. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de retourprocedure als beschreven in artikel 8 strikt gevolgd is. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de klant.

7.5. Eventuele gebreken aan het artikel dienen uiterlijk binnende 4 weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan labelsbasicsandoriginals.be te worden gemeld. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft labelsbasicsandoriginals.be de keuze het artikel na retournering daarvan, conform de procedure beschreven in artikel 8, te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de verkoopprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen. In geval van een aantoonbaar gebrek zal labelsbasicsandoriginals.be de retournerings kosten voor haar rekening nemen.

7.6 Orderstatus De klant wordt via e-mail op de hoogte gehouden over de status van de bestelling. Mocht de klant specifieke vragen hebben over de orderstatus of geschatte levertijd, dan kunnen die gesteld worden via e-mail adres info@labelsbasicsandoriginals.be.


8. Procedure terugsturen product

8.1. In alle gevallen van terugzending geldt dat het door de klant teruggezonden artikel zich in originele, ongebruikte en ongedragen staat dient te bevinden met alle oorspronkelijke etiketten en labels nog aangehecht en in de oorspronkelijke verpakking. Indien het teruggezonden artikel hier niet aan voldoet, wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald. De klant wordt hier dan van op de hoogte gebracht. Op verzoek van de klant wordt het artikel tegen vooruitbetaling van de nieuwe verzendkosten teruggestuurd.

8.2. Bij retournering dient door de klant de volgende procedure gevolgd te worden:

1. Stuur binnen zeven (7) werkdagen na levering van het artikel een e-mail naar info@labelsbasicsandoriginals.be. Vermeld daarin de reden voor het terugzenden, het ordernummer en eventueel de gewenste nieuwe maat of kleur.

2. U ontvangt daarna van ons een e-mail waarin uw retournummer vermeld staat.

3. Noteer uw retournummer op uw pro-forma retourfactuur, die bijgesloten is in uw aankoop.

4. Vink het vakje aan voor het artikel dat u terug wilt sturen op de pro-forma retourfactuur.

5. Plaats de pro-forma retourformulier en het artikel in de originele verpakking inclusief eventueel bijgeleverde vulmateriaal tegen beschadiging. Sluit de doos goed af met plakband.

6. Stuur het pakket binnen 4 dagen na ontvangst van uw retournummer naar het volgende adres: Labels Basics & Originals, Akkerstraat 54, 8730 Oedelem, BelgiŽ

7. U kiest zelf uw manier van verzenden. U betaalt zelf de verzendkosten.


9. Het bestellen van artikelen die niet op de site voorkomen en maatwerk

De klant kan voor producten die niet voorkomen op de website uitsluitend via e-mail een offerte aanvragen. In veel gevallen kunnen wij het betreffende artikel leveren. Hierop gelden de voorwaarden hierboven en Ėonder vermeld niet, maar worden bij de offerte overgemaakt.


10. Aansprakelijkheid/Overmacht

10.1. labelsbasicsandoriginals.be is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen klant en labelsbasicsandoriginals.be, dan wel tussen labelsbasicsandoriginals.be en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van labelsbasicsandoriginals.be.

10.2. Indien nakoming onmogelijk is doordat het bestelde artikel niet beschikbaar is, zal labelsbasicsandoriginals.be de koper daarvan zo spoedig mogelijk kennis geven en heeft de klant recht op kosteloze teruggave van het door hem aan labelsbasicsandoriginals.be betaalde bedrag. De teruggave zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken in Brugge.